Ano ang Gobyerno

Ang pamahalaan ay "isang hierarchy ng mga iginagalang na relasyon na nakikipag-ugnayan upang lumikha ng mga maipapatupad na batas." Ang utos ng pamahalaan ay magbigay para sa karaniwang pagtatanggol; tiyakin ang pagkamagalang; at alagaan ang mga mahihina, nagdurusa, may kapansanan o nalilito.

Alinsunod sa limitadong mandatong iyon, ang Pamahalaan ay naghahatid ng napakaraming awtorisadong serbisyo na binayaran ng kita na nagmula sa pagbubuwis, at ang pagtatasa at pagkolekta ng mga multa at bayarin.

Nilalayon ng mga nagbabayad ng buwis na ang kanilang mga kolektibong pondo ay gamitin para sa higit na kabutihan ng publiko.

Hindi nila nilalayon na ang kita na iyon ay gamitin laban sa kanila, o laban sa kanilang interes.