Las Vegas Financials

Ang pagsukat ng Taxpayer Burden™ ng TIA ay isinasama ang lahat ng asset at pananagutan, kabilang ang mga obligasyon sa pagreretiro.

Ang Las Vegas ay mayroon lamang $997 milyon ng mga asset na magagamit upang magbayad ng mga bill na may kabuuang $1 bilyon.