Las Vegas Department on Aging

Sa kasalukuyan, tinutulungan ng Nevada Department of Health & Human Services Aging and Disability Services Division ang mga taong 60 taong gulang pataas at mga mahinang nasa hustong gulang na may mga limitasyon sa pagganap. Tinitiyak ng departamentong iyon na ang mga taong ito ay protektado mula sa pang-aabuso at pagpapabaya, at may access sa pangangalagang medikal at iba pang mga serbisyong pangkalusugan.

Nang walang pagdodoble ng mga serbisyo ng Estado, ang Las Vegas Department on Aging ay gagana upang tumulong at magpayo sa mga taong may edad na 55 taong gulang at mas matanda - pre-retirees, na nasa loob ng senior age demographic. Tutulungan sila ng departamentong ito na maghanda para sa hinaharap, bago at pagkatapos ng pagreretiro.

Maaari naming tulungan ang ilan habang naghahanda silang maglunsad ng mga bagong post retirement pangalawang karera at iba pa habang naghahanda silang lumipat sa isang buhay ng paglilibang, o higit na pakikilahok at pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan.

Sisiguraduhin ng bagong departamento ng lungsod na ito ang borderline na Vegas Seniors at ganap na Seniors na may lokal na mapagkukunan na may kakayahang tumulong sa kanila na maiwasan ang mga pisikal at emosyonal na krisis. Gayundin, sisiguraduhin nating masisiyahan sila sa mataas na kalidad ng buhay na kanilang pinili.